เลือกแชทบอทไหนดี ? สร้าง Prompt พร้อมวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย ChatGPT , Gemini และ Claude

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แชทบอทได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยงานด้านการตลาดหรือคิดคอนเทนต์และการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ตอบคำถามลูกค้า และสนับสนุนการทำงานในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีตัวเลือกหลากหลายให้เลือกใช้ โดยแต่ละตัวมีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน บทความนี้จะมาวิเคราะห์ 3 แชทบอทยอดนิยม ได้แก่ ChatGPT , Gemini และ Claude เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการได้มากขึ้น

แชทบอทคืออะไร

แชทบอท (Chatbot) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อจำลองการสนทนากับมนุษย์ผ่าน Prompt ข้อความหรือเสียง มักถูกใช้งานในแพลตฟอร์มการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันการส่งข้อความ และโซเชียลมีเดีย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการให้บริการข้อมูล การสนับสนุนลูกค้า หรือการทำงานเฉพาะด้านต่าง ๆ

การทำงานของแชทบอท

ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing – NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning – ML) เพื่อให้เข้าใจและตอบสนองต่อข้อความหรือคำสั่งที่ได้รับ สามารถแบ่งการทำงานออกเป็นสองประเภทหลัก ดังนี้

1. แชทบอทที่ใช้กฎ (Rule-Based Chatbot)

ทำงานโดยใช้ชุดของกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการตอบสนองต่อ Prompt กฎเหล่านี้มักจะเป็นรูปแบบของคำถามที่พบบ่อย (FAQs) หรือการทำงานที่มีขั้นตอนชัดเจน ข้อดีจะเป็นความสามารถในการควบคุมการตอบสนองได้อย่างแม่นยำ แต่ข้อจำกัดจะมีความยืดหยุ่นต่ำและไม่สามารถตอบสนองคำถามที่อยู่นอกเหนือจากกฎที่กำหนดได้

2. แชทบอทที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (AI-Based Chatbot)

ใช้เทคโนโลยี AI และการเรียนรู้ของเครื่องในการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อ Prompt สามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้รับและปรับปรุงการตอบสนองได้อย่างต่อเนื่อง ข้อดีจะมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองต่อคำถามที่ซับซ้อนหรือไม่เคยพบมาก่อน แต่ข้อจำกัดต้องใช้ระยะเวลาและทรัพยากรมาก

 เปรียบเทียบ AI แชทบอท (ChatGPT vs Gemini vs Claude)

ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing – NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning – ML) เพื่อให้เข้าใจและตอบสนองต่อข้อความหรือคำสั่งที่ได้รับ สามารถแบ่งการทำงานออกเป็นสองประเภทหลัก ดังนี้

1. ChatGPT

ChatGPT คือ แชทบอทที่ถูกพัฒนาโดย OpenAI ซึ่งใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing – NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning – ML) โมเดลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อข้อความของผู้ใช้ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับบริบท

ข้อดี
– มีความสามารถในการเขียนและสร้างสรรค์เนื้อหา
– ให้คำแนะนำ / คำปรึกษาที่ชาญฉลาดและเป็นประโยชน์
– ตอบคำถามได้อย่างละเอียดและครอบคลุม

ข้อจำกัด 
– มีความล้าสมัยในข้อมูลหรือความรู้บางด้าน เนื่องจากถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลจนถึงปี 2021
– ไม่สามารถรับรู้บริบทหรือสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ
– มีความล่าช้าในการตอบกลับหรือมีปัญหาทางเทคนิคในบางครั้ง

2. Gemini

Gemini คือ แชทบอทที่พัฒนาโดย Google ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้บริการการสื่อสารแบบธรรมชาติและมีความสามารถในการตอบสนองต่อ Prompt ของผู้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing – NLP) เพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ข้อดี
– มีความสามารถในการโต้ตอบได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ
– ปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์และบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย
– มีข้อมูลและความรู้ที่ทันสมัย

ข้อจำกัด 
– มีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ยาวหรือซับซ้อน
– มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแชทบอทอื่น ๆ

3. Claude

Claude คือ แชทบอทที่ถูกพัฒนาโดย Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้าน AI มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบ AI ที่มีจริยธรรมและปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing – NLP) เช่นเดียวกับ Gemini แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากตัวอื่น คือ Claude จะคำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบต่อมนุษย์เป็นหลัก มันจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การวิจัย และการปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น

ข้อดี
– ให้คำตอบที่เป็นกลางและไม่มีอคติ
– ตอบกลับเป็นภาษามนุษย์และเป็นธรรมชาติ 
– มีขอบเขตความรู้ที่กว้าง ครอบคลุมหลายสาขา
– มุ่งเน้นความปลอดภัยและจริยธรรมในการให้คำแนะนำ

ข้อจำกัด 
– ให้คำตอบที่สั้นกระชับเกินไปในบางครั้ง (ต้องใช้ Prompt ที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจง) 
– การพัฒนาช้ากว่าคู่แข่งในรายอื่น

อนาคตของแชทบอทเป็นอย่างไร

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

อนาคต AI จะมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นและสามารถจำลองการสนทนาได้ใกล้เคียงกับมนุษย์

2. การผสานรวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ

แชทบอทจะรวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ Computer Vision คือ AI ที่มีการเรียนรู้เหมือนการมองเห็นของมนุษย์ สามารถจดจำได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำไปวิเคราะห์  หรือการเรียนรู้จากเสียงพูด (Speech Recognition) คือ AI ที่สามารถรับรู้เสียงของมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้มากขึ้น

3. การขยายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม

แชทบอทจะถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเงิน สุขภาพ การศึกษา การค้าปลีก เพื่อช่วยในการให้บริการและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น

4. การเน้นเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ความกังวลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจะมีความสำคัญมากขึ้น อนาคตผู้พัฒนาจะให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้

5. ความสามารถในการปรับแต่งและเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้

สามารถวิเคราะห์และเรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถปรับแต่งการทำงานและการให้บริการได้อย่างเฉพาะเจาะจง

6. การสร้างงานใหม่และโอกาสทางธุรกิจ

การเติบโตของ AI จะนำไปสู่การสร้างงานใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบและพัฒนาหรือการฝึกฝน รวมถึงการสร้างบริการเสริมมากยิ่งขึ้น

หากคุณเป็นนักธุรกิจ นักการตลาด หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและกลยุทธ์ธุรกิจ IDM Council ขอแนะนำคอร์ส “Strategic Digital Marketing Transformation” ซึ่งภายในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน AI อย่าง ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สรุป

การเลือกแชทบอทที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและบริบทของการใช้งาน หากต้องการ AI ที่ตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติ Claude เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี หากต้องการประสิทธิภาพในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล Gemini เหมาะสมที่สุด และหากต้องการความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและความสามารถในการสร้างเนื้อหา ChatGPT ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้แชทบอทตัวอื่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save