OPERATION SOLUTION

OPERATION SOLUTION

ติดตามการทำงาน ตรวจสอบผลลัพธ์ วัดประสิทธิภาพการทำงาน

ประเมิณผลลัพธ์ของการทำงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ธุรกิจกำหนดไว้มากน้อยเพียงใดเพื่อวัดประสิทธิภาพของการทำงาน และสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ธุรกิจดีขึ้นกว่าเดิม